Kancelaria

Kancelaria służy we wszystkie dni powszednie pół godziny po każdej Mszy Świętej.

PARAFIA P.W MĘCZEŃSTWA ŚW. JANA CHRZCICIELA W ZAWIŚCI
ul. Zacisze 47
43-180 Orzesze – Zawiść
tel. (032) 221-56-72

e-mail: zawisc@katowice.opoka.org.pl

ING Bank Śląski, nr rach. 37-1050-1634-1000-0022-3590-1002

Zarządzenie 18 czerwca 2020 r

ZARZĄDZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO

W AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

Z DNIA 18 CZERWCA 2020 R.

 1. W związku z pojawiającymi się – w szeroko pojętej przestrzeni społecznokościelnej – zakażeniami koronawirusem i zachorowaniem na Covid-19, mając
  na uwadze zdrowie i życie wiernych, których otaczamy duszpasterską troską, oraz
  duszpasterzy, zwracam się do wszystkich z serdecznym apelem o konsekwentne
  i wytrwałe stosowanie się do zaleceń sanitarnych. Aktualnie chodzi o zasłanianie ust
  i nosa. Wskazanie to obowiązuje wszystkich uczestników liturgii z wyjątkiem
  celebransów. Przypominając zaś Zarządzenie z dnia 28 maja br., nadal zalecam wiernym
  przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania (p.2), o czym
  duszpasterze powinni systematycznie informować.
 2. W związku z przypadkami zachorowania duchownych na Covid-19
  i orzeczeniem wobec nich kwarantanny, zarządzam co następuje:

  • – stwierdzenie zakażenia i orzeczenie kwarantanny wobec duchownego
   i jego najbliższych współpracowników – podjęte przez kompetentne służby sanitarne
   (Sanepid) – skutkuje w trybie natychmiastowym poddaniem się wskazaniom służb
   sanitarnych i koniecznością zgłoszenia tego faktu do dyrektora Wydziału
   Duszpasterstwa;
  • – w razie nakazu okresowego zamknięcia parafialnego kościoła, wiernym tej
   parafii udzielam dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św.
   Równocześnie zachęcam, aby w miarę możliwości uczestniczyli we Mszy św.
   w kościołach parafii sąsiednich lub przeżywali Mszę św. dzięki transmisjom;
  • – po uzyskaniu zgody Sanepidu na ponowne otwarcie kościoła należy
   bezzwłocznie udostępnić świątynię wiernym i podjąć sprawowanie sakramentów przez
   duszpasterzy nie objętych kwarantanną (np. księża z dekanatu).
 • Bracia i Siostry!
 • W czasie zmagania się z zagrożeniami związanymi z trwającym stanem
  epidemicznym, szczególnego znaczenia w relacjach społecznych nabiera zasada
  solidarności, która konkretyzuje się poprzez budowanie wzajemnych więzi, gesty
  pomocy, przyjaźni i miłości społecznej. Wyjątkową formą solidarności jest modlitwa,
  przede wszystkim udział we Mszy świętej.
 • Wyrażając radość ze zniesienia limitu wiernych mogących uczestniczyć
  w zgromadzeniach religijnych, serdecznie zachęcam i zapraszam do udziału w Wielkiej
  Tajemnicy Wiary, która daje życie. Bądźmy wierni niedzielnej Eucharystii i świętowaniu
  niedzieli jako dnia Boga i człowieka!
 • Wszystkich serdecznie zachęcam do wytrwałej modlitwy. Wołajmy nieustannie:
  Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny – zmiłuj się nad nami!

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita

Katowicki

Katowice, 18 czerwca 2020 r.,

wersja pdf

Zarządzenie z dnia 28.05.2020 r.

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ

Z DNIA 28 MAJA 2020 R.

 • Wstęp
 • W związku z sytuacją epidemiologiczną dotychczasowe akty prawne metropolity
  katowickiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze
  rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań
  zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.

 1. Odwołanie dyspensy
 2. Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku
  uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są
  zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są
  usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK
  2180, 2181, 2182.).
  W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób
  z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy
  z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam
  do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych,
  radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej.

 3. Sprawowanie Eucharystii i innych nabożeństw w kościele
 4. Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, które zostają
  przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją, należy
  z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego
  dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji
  powierzchni.
  Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca
  się posługę służby liturgicznej, w tym ministrantów, lektorów, kantorów oraz scholi,
  a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy.
  Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom
  tę formę jej udzielania.

 5. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania
 6. W ślad za zarządzeniem z dnia 16 maja br. zachęcam wiernych do korzystania
  z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa
  do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego uczestnictwa we Mszy św.
  tzn. z przyjęciem Komunii św.

 7. Duszpasterstwo
 8. Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z posługą sakramentalną
  z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Zaleca się
  rozłożenie tej posługi w czasie, aby nie kumulować odwiedzin w jednym dniu.
  Udzielanie sakramentu bierzmowania w parafiach należy organizować
  za pośrednictwem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, a następnie
  szczegóły uzgadniać z biskupem – szafarzem sakramentu.
  W nawiązaniu do pkt. 5 zarządzenia z dnia 4 maja br. polecam proboszczom
  zorganizowanie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy
  z rodzicami i katechetami, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych
  i z uwzględnieniem rozporządzeń władzy cywilnej.
  Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie
  zorganizowanie procesji Bożego Ciała. Zaleca się jej organizację wokół kościoła
  z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowy osobnych ołtarzy. Należy
  przy tym zastosować najnowszą normę służb medycznych, według której
  w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, a także
  stosowne zalecenia sanitarne. Zalecam także wystawienie Najświętszego Sakramentu
  do adoracji wiernych po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej.
  Przywracamy duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby
  liturgicznej, Dzieci Maryi, ERM, Ruchu Światło-Życie, a także innych grup parafialnych.
  W porozumieniu ze szkołą, rodzicami oraz katechetami można planować Msze św.
  szkolne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.

 9. Duchowieństwo
 10. Przywracamy dekanalne spotkania formacyjne w II czwartek każdego miesiąca.
  Zachowując zasadę rezydencji, duchowni mogą korzystać z przysługującego im
  dnia wolnego.

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 30 maja 2020 r. (z wyjątkiem
punktu 1). Należy je umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii
oraz przekazać i wyjaśnić wiernym w ogłoszeniach parafialnych.

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

Katowice, 28 maja 2020 r.,

wersja pdf

Zarządzenie z dnia 16.05.2020 r.


ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
W SPRAWIE SPRAWOWANIA SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA
z dnia 16 maja 2020 r.

 1. W nawiązaniu do p. 4. Zarządzenia z dnia 4 maja br. ponownie zachęcam
  wiernych do korzystania w okresie wielkanocnym, który trwa do Niedzieli
  Najświętszej Trójcy (7 czerwca) z Sakramentu Pokuty i Pojednania i do pełnego
  uczestnictwa we Mszy świętej, tzn. z przyjęciem Komunii św. Jest to wymóg
  przykazania kościelnego. Można go wypełnić, uczestnicząc we Mszy św. również
  w dni powszednie, do czego usilnie zachęcam wiernych.
 2. W celu ułatwienia możliwości przyjęcia Sakramentu Pokuty i Pojednania polecam
  powrót do praktyki dyżuru spowiedników w wyznaczonych i ogłoszonych
  wiernym godzinach, przede wszystkim przed każdą Mszą świętą, ale także
  dodatkowo w soboty oraz w innych terminach, stosownie do miejscowych
  tradycji i potrzeb.
  Spowiedź może odbywać się:

  1. nadal poza konfesjonałem (co jest zalecane) w przystosowanych
   pomieszczeniach, odpowiednio dezynfekowanych i często wietrzonych,
   z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych;
  2. w tradycyjnych konfesjonałach – z zachowaniem szczególnej ostrożności
   i wszystkich obowiązujących norm sanitarnych, za co szczególną
   odpowiedzialność ponosi proboszcz/administrator parafii, a bezpośrednio
   spowiednik.

  † Wiktor Skworc

  Arcybiskup Metropolita Katowicki

  Katowice, 16 maja 2020 r.,

  w święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika,
  patrona Polski

  wersja pdf

Zarządzenie z dnia 4.05.2020 r.

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ

Z DN. 4 MAJA 2020 R.

Wstęp
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w województwie śląskim i w archidiecezji katowickiej, obowiązują nadal dotychczasowe akty prawne Metropolity Katowickiego związane z ogłoszeniem stanu epidemicznego i odnoszące się do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.

1. Dyspensa

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Proszę osoby będące w grupie podwyższonego ryzyka zarażenia (chorych, starszych wiekiem i kobiety w stanie błogosławionym) o pozostanie w domu. Nadal serdecznie zachęcam wiernych do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych. Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych, w szczególności do modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w jedności z Ojcem Św. Franciszkiem; w maju dołączamy do tej modlitwy odmówienie Litanii Loretańskiej.

2. Sprawowanie Eucharystii w kościele

Mając na względzie obowiązujące rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia podtrzymuję, że w Eucharystii uczestniczą przede wszystkim osoby związane z intencją Mszy św. z zachowaniem zasady – 1 osoba na 15 m2. Z najwyższą troską należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni i wietrzenia kościoła po każdej Mszy św. (por. https://www.gov.pl/web/koronawirus).
Posługa liturgiczna ministrantów i lektorów w wieku szkolnym oraz udzielanie Komunii św. przez nadzwyczajnych szafarzy pozostają nadal zawieszone. Duchowni – odpowiedzialni za poszczególne grupy służby liturgicznej mają obowiązek prowadzenia ich formacji według aktualnych możliwości.
Osoby dorosłe posługujące przy ołtarzu zobowiązane są do zachowania wszystkich rygorów sanitarnych i przyjmowania Komunii św. na rękę, podobnie jak pozostali wierni. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, kolejny raz usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania.

3. Koncelebra

Przypominam, że w czasie epidemii należy pozostawić przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikację głównemu celebransowi. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską i puryfikuje naczynia liturgiczne.

4. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania

Zachęcam wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Mając jednak na względzie poważne zagrożenie zdrowia i życia, nadal stosujemy w parafiach wyłącznie nadzwyczajną formę spowiedzi św. dla tych, którzy osobiście o to poproszą. Penitencjaria Apostolska w swojej nocie z 20 marca br. stwierdziła: „W obecnej sytuacji zagrożenia pandemią do biskupa diecezjalnego należy zatem wskazanie kapłanom i penitentom, że podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek ochronnych, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję”. Miejscem takiej spowiedzi, zamiast konfesjonału, może być salka parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa.
Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnianie wiernym poza sakramentalnych dróg pojednania z Bogiem i Kościołem. Przypominam jednocześnie, że zawsze, ilekroć istnieje poważna racja, i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”.

5. Uroczystość Wczesnej i Pierwszej Komunii św.

Ze względu na niemożliwość określenia czasu zakończenia pandemii, polecam proboszczom zorganizowanie w najbliższym czasie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami dla pojedynczych lub kilku rodzin, tak by zachować obowiązujące zasady sanitarne. Odkładanie i planowanie uroczystości komunijnej dla części lub całej grupy dzieci na bliżej nieokreśloną przyszłość nie będzie służyło duchowemu dobru dzieci. Tym niemniej ostateczną decyzję niech podejmują w tej sprawie rodzice, zawsze w porozumieniu z proboszczem.
Bezpośrednie przygotowanie do uroczystości komunijnej powinno mieć również charakter indywidualny (rodzinny – zdalny, bez mnożenia spotkań), zaś pierwszą spowiedź św. należy sprawować według zasad opisanych w punkcie 4. Pierwszej Komunii św. udzielamy podczas Mszy św. w niedzielę i dni powszednie; także podczas Mszy św. dodatkowych, na które tym samym wydaję zgodę. Rodziców i dzieci komunijne należy roztropnie pouczyć o formie przyjęcia Komunii św. na rękę i wyjaśnić racje.

6. Duszpasterstwo

Wyrażając wdzięczność wszystkim księżom za podejmowanie w czasie trwania pandemii inicjatyw pastoralnych oraz za troskę o wiernych, zobowiązuję duszpasterzy odpowiedzialnych za poszczególne grupy i wspólnoty parafialne do podtrzymywania kontaktów z nimi w formie nadzwyczajnej: kontaktu telefonicznego i internetowego, a także w miarę możliwości do przekazywania im katechez udostępnianych online.
Otwarta zostaje możliwość organizowania spotkań formacyjnych dla dorosłych (katecheza, krąg biblijny) z uwzględnieniem obowiązujących wymagań sanitarnych.
Ponieważ w dalszym ciągu zawieszone są tzw. objazdy chorych, duszpasterze powinni utrzymywać z tymi osobami i ich rodzinami kontakt telefoniczny, rozeznając duchowe potrzeby, z Komunią św. i spowiedzią włącznie. Jednak wizytę duszpasterską składamy na wyraźne zaproszenie osoby chorej lub jej rodziny, zachowując szczególny rygor sanitarny.
Kapelanów szpitalnych i hospicyjnych zachęcam do stałego kontaktu z dyrekcjami tych ośrodków medycznych w odniesieniu do zakresu ich posługi duszpasterskiej.
W związku z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II zalecam odprawienie Mszy św. dziękczynnej za Jego życie i pontyfikat w niedzielę 17 maja, bądź nazajutrz, bez możliwości oddania czci relikwiom Świętego przez ucałowanie. Usilnie zachęcam do przypominania Jego nauczania, zwłaszcza homilii i katechez wygłaszanych podczas pielgrzymek do Polski. W czasie pandemii pamiętajmy szczególnie o nauce św. Jana Pawła II o preferencyjnej opcji na rzecz ubogich (por.: encyklika „Sollicitudo Rei Socialis”, 42). Obowiązkiem duszpasterzy jest dostrzeżenie ich w parafii.
Tegoroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej nie odbędzie się w tradycyjnej formie. Natomiast w ostatnią niedzielę maja br. odprawię Mszę św. w bazylice piekarskiej, a homilię wygłosi abp Grzegorz Ryś. Uroczystość ta będzie transmitowana za pośrednictwem telewizji. Szczegóły podamy w najbliższym czasie.
Udzielanie sakramentu bierzmowania pozostaje nadal zawieszone.

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, nie organizujemy:

 • procesji Bożego Ciała ulicami parafii (możliwa jest w tym dniu procesja eucharystyczna po Mszy św. wokół kościoła z błogosławieństwami);
 • wakacyjnych rekolekcji formacyjnych;
 • pieszych pielgrzymek na Jasną Górę.

7. Procedura na wypadek zakażenia koronawirusem

Stwierdzenie zakażenia bądź zarządzenie kwarantanny wobec duchownego i jego najbliższych współpracowników – orzeczone przez kompetentne władze państwowe – skutkuje w trybie natychmiastowym poddaniem się rygorom służb sanitarnych i koniecznością zgłoszenia tego faktu do kanclerza Kurii Metropolitalnej lub dyrektora Wydziału Duszpasterstwa.
Mając na uwadze dyspozycje wydane w zarządzeniach z dnia 16 i 31 marca br. oraz pojawiające się przypadki zakażenia lub nałożonej na księży kwarantanny, w dalszym ciągu bezwzględnie obowiązuje duchownych zachowanie rezydencji; ograniczenie do koniecznego minimum wyjazdów, a także zawieszenie spotkań rocznikowych, koleżeńskich itp.

8. Transmisje internetowe

Drogą internetową transmitujemy jedynie Msze św. i udostępniamy katechezy formacyjne. Możliwość ta zakłada konieczność wzorcowego przygotowania i celebracji liturgii w odniesieniu do wierności przepisom liturgicznym, doboru śpiewów, opracowania homilii czy katechezy. Nie należy udostępniać nagrań obrzędów Mszy św. po ich zakończeniu. Mogą być one jedynie transmitowane w czasie rzeczywistym.
Z internetowych stron parafialnych należy zatem usuwać archiwalne nagrania celebracji, a wiernym wyjaśniać sens duchowego uczestnictwa w dokonującej się aktualnie czynności liturgicznej. Wskazują na to dokumenty kościelne, ostatnio Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r.: „Wierni powinni zostać poinformowani o godzinie rozpoczęcia uroczystości, aby mogli przyłączyć się do modlitwy w swoich domach. Pomocne mogą być środki przekazu nadające na żywo, nie nagrane.”

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

Katowice, 4 maja 2020 r.,

we wspomnienie św. Floriana, patrona archidiecezji.

wersja pdf